2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3


Литература

 1. Кроль В.М. Писхология и педагогика. – М: Высшая школа. – 94 с.

 2. Kirkpatrick D.L. Techniques for evaluating training programs. Journal of the American Society of Training Directors, 13, 3-26.

С. Б. Ахметова, А. Д. Джантасова, Д. К. Баймукашева 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3,

Б. К. Бекмолдина, Б. А. Аринова, Л. Н. Алиева

^ ҚММУ МИКРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛАРЫ ТӘЖІРИБЕЛІК БАКТЕРИОЛОГИЯЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯЛАРДА

Қарағанды мемлекеттік медицина институті, ҚО ОСЭС Бактериологиялық лаборатория, Қарағанды қ, ҚО 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 ОСЭС Бактериологиялық лаборатория (Теміртау)


Білім беру процесінде жаңа технологияларды қолдану өзекті мәселенің бірі, мультимедиялық көрнелік көрнекіліктердің барлық түрін динамикада байланыстырып қана қоймай, сонымен қатар ақпаратты 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3қ технологияларды қолдану арқылы мультимедия фрагмен-терін енгізудің арқасында олардың мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді де және байытады [1]. Мультимедиялық көрнекіліктің ерекшелігі нақты физикалық обьект пен оның мәнін әртүрлі 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 деңгейде біріктіру мүмкіндігі болып табылады. Сонымен қатар компьютер пайдаланушыға (студентке немесе оқытушыға, тәжірибелі дрігер-бактериологқа) демонстрацияларға белсенді қосылуға, зерттелетін материалды қажеттілігіне қарай жылдамдату 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3ға, баяулатуға немесе қайталауға, күрделі физикалық процестерді басқаруға немесе модель-деуге, қажетті ақпаратты (кестелік материал, микроорганизмдердің фотосуреттері және т.б.) монитордың экранында ж 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3үйелеуге, жіктеуге және бекітуге мүмкіндік береді [2].

ҚММУ медико-профилактикалық факультеті үшін бактериология-дан тәжірибелік біліктілігін, білімдерін өтеп, игеріп алуға тәжірибелік база болып табылатын бактериологиялық лабораторияның региональ-ды ұжымыны 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3ң міндеті – бітіруші түлектердің кәсіби дайындығын қамтамасыз ету, санитарлы-эпидемиологиялық сараптама бөлімінің өз лабораториясының эпидемиологиялық анализдің мәліметтерімен, статистикамен, медициналық микробиологиямен байланысты болатын әртүрлі және к 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3әсіби мәселелерін қажетті шығармашылық тұрғыдан шешуін қалыптастыру. Ал бұл білім беру процесінің бөлімінде алынған білімдерінің негізінде жаңа білім қалыптастыру қабілеті, ЖОО базасында беріліп оқытыл 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3ған ғылыми және шығармашылық құрамды тәжірибелік іс іргесінің негізінде қалыптасқан теориялық іс іргесін басқара алу мүмкіндігі маңызды. Медициналық оқу орындардағы білім беру процесінің барлы 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3қ деңгейлерінде демонстрационды оқу мате-риалдары белсенді түрде қолданылады, әсіресе пәндерді оқыту кез-дерде. Ал бактериологиялық региональды лабораторияларда бұл тікелей микроорганизмдермен жұмыс материалды жинау, к 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3үнделікті клиникалық материалды егу және титрлеу, жұғынды-препараттарды дайындау, бояу және микроскопия, жағдайлық есептерді шығару, әсіресе санитарлық және клиникалық микробиологияға қатысты. Жоғарғы медициналық білім 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 берудің қазіргі заманғы даму деңгейінде мамандарды дайындауда оқу процесінде компьютерлік технологиялар және арнайы оқытылатын бағдарламалар кеңінен қолданылады. Микробиология және иммунология кафедрасында мультимедиялы 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3қ оқу құралының, электронды мәліметтер базасының, интерактивті оқыту әдістерінің өңделуі және олардың тәжірибелік региональды бактерио-логиялық лабораторияларға осы күрделі пәндерді оқыту әдістеріне енгізу 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 оқу және кәсіптік процесінің тиімділігінің жоғарлауын қамта-масыз ететін оқыту технологиясында сапалы екендігін көрсетеді. ҚММУ микробиология және иммунология кафедрасында мулитимедиялық дискілерден тұратын оқу 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 материалдары: «Атлас по мед микробиологии, вирусологии и иммунологии (Воробьев – Быков)»; «Жеке микробиология» тақырыптары бойынша, «Инфекционные бо-лезни» электронды атлас бойынша оқу құралдары бар. «Микробио-логия» пәнінің оқу-әдістемелік кешеніні 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3ң инновациясының мәні тәжірибелік сабақтардың, дәрістердің, ең жақсы шығармашылық жұмыстардың, электронды түрдегі тесттер мен жағдайлық есептердің әдістемелік және дидактикалық материалдардың жиналуында. Бұл 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 өз кезегінде оларды пайдаланғанда студенттерге тәжірибелік сабақтарға, дәрістерге жақсылап дайындалуға, кәсіптік тәжірибеде берілетін тапсырмаларын орындауда тиімді, осылардың барлығы оларды білім беру процесінің белсенді қатысушыларына 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 айналуына мүмкіндік береді. Студенттерге көрнекі және түсінікті формада микроорганизм-дердің морфологиясы, физиологиясы, олардың дақылдық қасиеттері туралы, микроорганизмдердің ультрақұрылысы жайлы, қазіргі заманғы жабдықтарды қолданылуымен ж 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3үретін серологиялық, молекулярлы-генетикалық әдістерді қою туралы білім беріледі.

Оқу процесіне және денсаулықсақтау тәжірибесіне компьютерлік технологияларды енгізу студенттер мен тәжірибелі бактериологтарды қызықтыра ғана қоймай 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3, сонымен қатар биологиялық жүйелердің әртүрлі деңгейдегі процестерді түсіндіруде көрнекі материалдарды қолдану жолымен сапаны жоғарлатуында екендігін айта кеткен жөн. Қазіргі заманғы әлем екпінді 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 динамикасында және дамудың шегінде тұр. Оқу процесіне компьютерлік технологияларды ендіру уақыты келе жатыр. Оның үстіне қазір студенттер жоғарғы оқу орындарына электронды құралдар, компьютерлік бағдарламалар жайлы жа 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3қсы білімдермен, веб қорын қолдана алумен келеді. Содан басқа біздің байқауымыз бойынша дәстүрлі авторитарлы оқу жүйесінің тиімділігі төмен, ол тек студенттердің өзіндік жұмысын тежейді 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3. Ал студенттің өздігінен жасаған жұмысы ғана өзіне керекті білімді қалыптастырады. Медициналық ғылым және техника өте тез дамуда – мультимедиялық микроскоптар, микроскоптарға арналған сандық фото- және видеосаптамалар, бірегей 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 анализаторлар және тест-жүйелер әрбір региональды лабораторияларда кездеседі. Осындай техникалық жабдықтармен қамтамасыздандыру жоғарғы курстардағы студенттерді, оқытушыларды және бактериологиялық лаборатория-лардың дәрігер-лаборанттарын 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 қызықтыра қатыстырып өз микробио-логиялық электронды атласты жасауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер

 1. Лазарев И.А. Способности увеличения свойства учебного процесса при использовании способов активного обучения. Инновации в образовании 2004; 3: 52-60.

 2. Алексеева С.Н., Антипина 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 У.Д., Филиппова Г.П. Применение инноваторских технологий в обучении студентов мед университета //Информационные технологии в науке, образовании и экономике. Материалы 111 Всероссийской научной конференции 10-14 ноября 2008г., ч.2, стр.7-12.Ж. Е. Баттакова

^ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 НАУЧНОГО КОНСОРЦИУМА

В ОБЛАСТИ Мед ЭКОЛОГИИ

Государственный центр гигиены труда и проф болезней (Караганда)


Посреди многих требований, предъявляемых к современной науке, существует необходимость улучшать методологию исследований. Принципиально обмыслить такие методы её организации, которые 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 обеспечивали бы соответствующее качество исследований.

Одним из путей заслуги эффективности науки является, на наш взор, создание научно-образовательно-практических объединений, как встроенный подход к проведению прикладных научных проектов в области 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 здравоохранения, развитие рекламных коммуникаций за продвижение научных мыслях и коммерциализации научных разработок.

РГКП «Национальный центр гигиены труда и проф заболеваний» МЗ РК имеет опыт функционирования подобного объединения. Приказом Министра здравоохранения от 04.05.2010 года №316 был 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 сотворен научный консорциум в области мед экологии. Встроенный подход заключается в совместной деятельности нескольких научно-исследовательских организаций в реализации научно-технической программки «Влияние экологических причин на состояние здоровья населения урбанистических территорий 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3».

Научный консорциум – это временный добровольческий равноправный альянс (объединение) на базе контракта о совместной деятельности, в каком научно-медицинские организации объединяют людские, умственные, денежные и другие ресурсы для проведения базовых, прикладных исследований, разработки технологических 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 нововведений и подготовки высококвалифицированных профессионалов. В качестве головной научно-исследовательской организации определен РГКП «Национальный центр гигиены труда и проф заболеваний» как основной исполнитель вышеуказанной научно-технической программки с надлежащими координирующими, регулятивными, методическими 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 и мониторинговыми функциями. В качестве участников представлены соисполнители научно-технической программки РГКП «Научный центр гигиены и эпидемиологии», РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии», РГКП «Национальный центр заморочек формирования здорового вида жизни» с 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 надлежащими реализующими функциями.

Это действенная форма реализации научного проекта при исследовании всеохватывающей задачи, требующей синтеза познаний из различных наук. Методическое объединение научных центров работает над неувязкой использования умственных ресурсов 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 в научной практике в течение пары лет реализации приоритетного направления мед науки «Экология и здоровье».

Создание консорциума основывалось на юридических нормах Штатского кодекса. Согласно статье 223, участники консорциума сохраняют свою хозяйственную самостоятельность и могут учавствовать в 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 деятельности других консорциумов, ассоциаций. Дела меж участниками консорциума строятся на договорной базе. Управление консорциумом осуществляется в согласовании с консор-циальным соглашением участников консорциума. Участники консорциума несут солидарную ответственность по обязанностям 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3, связанным с деятельностью консорциума, если другое не обсуждено консорциальным соглашением. Цель организации научного консорциума в области мед экологии Республики Казахстан – обеспечение свойства проведения исследований на базе интеграции, совместного воплощения дизайна и менеджмента в согласовании 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 с международными требованиями, подготовки высококвалифицирован-ных научных кадров.

Задачками научного консорциума являются:

- усиление связи научно-исследовательских организаций гигиенического профиля, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Казахстан;

- достижение конкурентоспособности исследований в области мед 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 экологии;

- внедрение интернациональных эталонов соответствующей научной практики (Good scientific practice) и способов доказательной статистики;

- внедрение интернациональных эталонов системы менеджмента ка-чества в научно-исследовательскую деятельность, процесс разработки и реализации образовательных технологий 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 в сфере последипломной подготовки и оказание мед услуг серии ИСО 9001:2008;

- создание единой научно-медицинской информационной среды, обеспечивающее неизменное взаимодействие научных кадров;

- интеграция в мировое информационное научно-исследовательское место на базе вербования ученых 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 из-за рубежа;

- усилить связь мед науки с практическим здраво-охранением, гос санитарно-эпидемиологической и экологической службами.

Научный консорциум организует свою работу на последующих принципах: приоритетность, системность, ориентированность на конечные результаты, прорывной нрав и последовательное 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 вхождение в мировое научное место, конкурентоспособность; интеграция с проф образованием и практическим здравоохранением.

Взаимодействие участников консорциума представлено на рис. 1. Головной РГКП «Национальный центр гигиены труда и проф заболеваний» разрабатывает крупномасштабный 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 прорывной проект научно-технической программки фундаментально-прикладных исследовательских работ в области мед экологии, направленных на управление здоровьем населения, живущих на территориях техногенного загрязнения, на базе анализа экологических рисков;

- производит разработку технических заданий закупаемых 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 услуг для выполнения фрагментов научно-технической программки соисполнителями, четкую формулировку конечных целей исследования;

- координирует и проводит мониторинг реализации научно-техничес-кой программки, производит анализ и контроль за действенным достижением конечных результатов 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 по представленным отчетам;

- обеспечивает ресурсное взаимодействие участников научного консорциума.Снутри научного консорциума роли научно-исследовательских организаций распределяются таким макаром, чтоб каждый участник работал в той сфере деятельности, где он достигнул наивысшего уровня 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 развития при меньших издержках.

Участники научного консорциума ведут взаимодействие и в реализации научно-технической программки несут солидарную ответственность за качество выполнения научного исследования, администрируемого Министерством здравоохранения Республики Казахстан по обязанностям. Проведение научного 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 исследования осуществляется в согласовании интернациональным требованиям и эталонам по последующим вопросам: планирование исследования (дизайн), рандомизация исследования, биостатистика и оценка использованных статистических способов, эпидемиологический анализ, соблюдение этических принципов.

Подразумевается улучшать механизм мониторинга научных мед 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 исследовательских работ методом внедрения современных критериев оценки выполнения средством экспертизы с привлечением интернациональных профессионалов, вместе с перекрестной экспертизой свойства исследований.

Мы стремимся совместными усилиями обширнее завлекать ведущих забугорных ученых для проведения 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 обучающих научных семинаров и мастер-классов по разным дилеммам эколого-гигиенических исследовательских работ. В качестве интернациональных партнеров и консультантов научно-технической программки привлечены южноамериканские ученые из-за рубежа Мед школы Вирджинского института содружества 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3. Начато внедрение интернационального эталона системы менеджмента свойства серии ИСО 9001, EFQM для заслуги высочайшей эффективности деятельности научно-исследовательских организаций научного консорциума. Современным аспектом результативности научных мед исследовательских работ в текущее время консорциум обусловил количество 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 публикаций в популярных забугорных рецензируемых изданиях.

В реализации данного научного проекта интенсивно идет взаимодействие с организациями практического здравоохранения с мониторингом главных нужд и потребностей, мед образования с целью широкомасштабного 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 внедрения достижений мед науки и реальной интеграции.

В заключение хотелось бы отметить, что основателем кластерной теории признанно считается доктор Гарвардской школы Майкл Портер, являющийся одним из самых почетаемых создателей концепции стратегии конкурентоспособности. В собственной книжке 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 «Конкуренция» он подчеркивает, что наличие устойчивой стратегии развития является одним из принципиальных причин для удачного развития кластера. По воззрению Майкла Портера: «кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 достижение конкурентных преимуществ, в критериях становления постиндустриальной экономики».

Мы считаем, что таковой подход сотворения умственных объединений в виде консорциумов, кластеров нужен, и для этого есть предпосылки и способности. В европейских странах зарождение 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 и появление кластеров началось в 70-е годы, в Казахстане кластерный подход в разных отраслях экономической деятельности, также в науке и образовании пришел с запозданием на 30 лет. И сейчас доказательством необходимости предстоящего 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 стимулирования созданий научно-образовательно-практических объединений для заслуги конкурентоспособности, является двухгодовой опыт РГКП «Национальный центр гигиены труда и проф заболеваний».


Р. С. Досмагамбетова, С. Д. Нурсултанова

^ ОРГАНИЗАЦИЯ И Улучшение СТРАТЕГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Карагандинский муниципальный мед 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 институт


В текущее время в согласовании с реформой системы здравоохранения и высшего мед образования КГМУ сосредоточил свои усилия на увеличение свойства образования, которое сводится к разработке и внедрению действенных форм и способов обучения 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3; созданию нормативной, материально-технической и информационной базы, способной обеспечить требуемый уровень образования.

Роль в модернизации учебного процесса в согласовании с современными требованиями подразумевает системный подход и обоюдную согласованность содержания дисциплин 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3, направленных на увеличение свойства учебного процесса и ориентацию на практическую деятельность будущих докторов. В связи с этим, одним из ведущих направлений модернизации учебного процесса является интегрированное обучение и установление межпредметных связей меж 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 базисными и клиническими дисциплинами. При Совете по мед образованию была сотворена комиссия по совершенствованию интегрированного обучения и поставлены главные задачки:

Для реализации намеченных целей был кардинально изменен методологический подход обучения 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 студентов, основными параметра-ми которого является объединение базисных и клинических дисциплин, сквозное интегрированное взаимодействие предметов, основанное на принципах системного анализа и клинического подхода.

Огромное место в организации и интеграции теоретических дисциплин и 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 первой медицинской дисциплины на 3 курсе – пропедевтики внутренних заболеваний было отведено учебно-методической работе ППС. Для выявления и уточнения междисциплинарных связей проводился анализ рабочих и типовых программ, согласование содержательной подготовки студентов и 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 календарно-тематических планов встроенных дисциплин. Разработана встроенная учебная программка, по разным системам организма с поочередным исследованием студентами базовых дисциплин и пропедевтики внутренних заболеваний, позволяющая научить студентов 3 курса основам клинического обследования органов и 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 систем человека в норме и патологии на базе осознания физиологических процессов, обеспечивающих их функционирование, патофизиологических устройств формирования главных клинических синдромов для заслуги целостного представления об изучаемой системе.

Новый методологический подход к обучению при 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 неизменном содействии и координации в преподавании базисных и клинических дисциплин на 3 курсе факультета общей медицины позволил избежать дублирования изложения материала, усвоенный ранее на прошлых дисциплинах и использовать инноваторский нрав содержания и способов 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 обучения.

Эволюционировала форма изложения лекционного материала. Ее техническое оснащение (мультимедийные проекты, видео-, кинофильмы и т.д.). Сократилось число обзорных лекций, потому что предпочтение отдается обучающим способам обучения, а не информационным 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3. В главном употребляются проблемные лекции с решением проблемной задачки и вовлечением студентов к сотрудничеству и диалогу с педагогом. Сделаны и внедряются встроенные всеохватывающие лекции с точной структурой и связью материала участвующих дисциплин для всестороннего 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 освещения задачи.

Внедряются активные способы обучения в практические занятия. Усилилась клиническая направленность на теоретических дисциплинах. Практические занятия, как одна из форм обучения, направленная на развитие самостоятельности студентов и приобретения умений и способностей 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 клинического мышления, проводятся в виде разбора клинических случаев, решения ситуационных задач, ролевых игр, освоения практических способностей на тренажерах и манекенах. Употребляются мультимедийные обучающие комплексы по дисциплинам, к примеру на кафедре пропедевтики внутренних 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 заболеваний: «Физиология и патофизиология тонов и шумов сердца», «Аускультация главных и побочных дыхательных шумов», видеокомплект «Эхокардиоскопическая диагностика пороков сердца», электрический вариант методических пособий.

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является самостоятельная работа студентов 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3. Для подготовки профессионалов способных без помощи других и творчески решать стоящие перед ними задачки, активизировать познавательную деятельность, расширен перечень тем для СРС и употребляются встроенные темы с заданием использовать в 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 работе приобретенные познания смежных дисциплин при подготовке рефератов и презентаций.

Проведение клинического разбора, подготовка деловой игры, составление медицинской задачки, воплощение контроля над учащимися при выполнении самостоятельной работы и остальные виды активного обучения 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 требуют от педагога высочайшей педагогической и докторской квалификации, потому что педагог выступает в роли компетентного спеца, способного не только лишь моделировать делему, да и квалифицированно разрабатывать их решение.

В качестве способов контроля свойства 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 подготовки студентов употребляются:

- контроль базовых познаний дисциплин-пререквизитов перед каждым модулем;

- рубежный контроль познаний студентов в виде всеохватывающего тестирования после каждого пройденного модуля;

- итоговый контроль в виде мини-клинического экзамена практических способностей на 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 кафедре ПВБ и письменного всеохватывающего экзамена встроенных дисциплин.

- анкетирование студентов (оборотная связь).

Модульная встроенная разработка обучения содействует увеличению мотивации студентов к приобретению познаний, а педагогов - к совершенствованию их педагогического 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 мастерства.


Г. М. Есболатова, С. К. Кожанова, И. Н. Милюшина,

Н. В. Щетинина

^ ВНЕДРЕНИЕ Способа ОСПЭ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ

Кафедра анатомии ГМУ (Семей)


Внедрение ОСПЭ (беспристрастный структурированный практическии экзамен) обеспечивает беспристрастную оценку реальных 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 практических познаний и способностей будущих докторов. ОСПЭ определяет практическую сущность содержания контроля познаний студента и основан на точных правилах, которым должен обязательно следовать и экзаменатор и экзаменуемый.

На кафедре анатомии методика ОСПЭ 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 была введена в 2009-2010 учебном году. Внедрению нового способа оценки практических способностей на экзамене предшествовал предварительный период: методика проведения ОСПЭ была не один раз оговорена на кафедральных заседаниях, за ранее ОСПЭ был проведен 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 при приёме практических способностей текущего рубежного контроля на 2 курсе ОМФ. Решением кафедрального совещания ответственными за подготовку препаратов, билетов, протоколов ответов и проведение ОСПЭ назначены экзаменаторы.

За прошедший период по методике ОСПЭ были проведены: 2-ой текущий 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 рубежный контроль освоения практических способностей студентами 2-го курса ОМФ по дисциплине «Анатомия-1» (охвачено 46 групп российского, казахского и британского отделений) в декабре 2009-2010 учебного года; практическая часть экзамена для студентов 3 курса 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 ОМФ на последней неделе практических занятий (15 неделя) в мае 2009-2010 учебного года (все группы казахского, российского и британского отделений – 30 групп); текущие рубежные контроли на 2 (ноябрь 2010 г.) и 3 курсах (1 и 2 модули) ОМФ в текущем (2010-2011) учебном году 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 (все группы казахского, российского и британского отделений – 51 группа 2-го и 52 группы 3-го курсов).

Студентам заблаговременно был выдан список вопросов для подготовки к ОСПЭ. Список вопросов был составлен с учетом познания студентами 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 латинской терминологии. Каждому студенту, заходящему в аудиторию, было дано время для адаптации, а дежурный преподава-тель разъяснял правила проведения контроля.

Во время контроля студент получал лист ответа, содержащий 10 заданий. Студент был 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 должен внести верный ответ в виде цифрового обозначения. Любая станция содержала натуральные анатомические препараты, с цифровыми обозначениями деталей строения, расположенными в логической последовательности. Каждый студент должен пройдти 10 станций

Станции по разделам анатомии размещены в последующей 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 последовательности:

 1. Остеология

 2. Синдесмология

 3. Миология

 4. Спланхнология:

А. Пищеварительная система

Б. Дыхательная система

В. Мочеполовая система

5. Сердечно-сосудистая система

6. Центральная нервная система

7. Периферическая нервная система

Итого: 10 станциЙ.

На выполнение каждого задания была отведена 1 минутка, в течение которой студент должен отыскать анатомическое образование по 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 предложенным продуктам и записать подобающую цифру в листе ответа. Опыт показал, что времени полностью довольно для того, чтоб отыскать на препарате необходимое анатомическое образование. Большая часть студентов управляются с предложенными заданиями, не 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 считая тех, кто привык рассчитывать на «группу поддержки», а не на свои собственные познания и умения. Таким макаром, методика обеспечивает однотипность оценки познаний студентов в группах с различными языками обучения, студент сам экзаменует 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 себя, в чём и заключается объективность данной формы контроля. Педагоги выступают в качестве наблюдателей и секретарей, проверяющих листы ответов по составленным стандартам.

Методика позволяет оживленно проводить приём практических способностей, за 1,5 часа 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 по 10 станциям проходят 5 групп студентов.

Более сложным является предварительный шаг, т. к. нужно составить вопросник и листы ответов на каждый денек и каждый поток студентов на всех языках обучения; приготовить 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 более демонстративные натуральные анатомические препараты по всем вопросам ОСПЭ. Подготовкой препаратов занимается группа профессионалов из числа опытнейших педагогов, ими же составляются образцы ответов.


Таблица 1.

SWOT анализ

S – сильные стороны (потенциально-позитивные внутренние причины)

W – слабенькие стороны 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 (потенциально нехорошие внутренние причины)

- объективность ОСПЭ

- однообразный подход ко всем студентам, независимо от языка обучения

- опытнейший ППС

- поддержка со стороны УМЦ

- экономия времени проведения практического экзамена

- недостающий уровень самосознания студентов

- недочет высококачественных натуральных анатомических препаратов

- отсутствие 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 спец (сквозной) аудитории

O – подходящие способности (потенциально положительные наружные причины)

T – опасности (потенциально-негативные наружные причины)

- возможность активного внедрения современных образовательных технологий и их привлекательность;

- потенциал студентов (повышение количества студентов с высочайшими плодами ЕНТ, обладателей 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 аттестата особенного эталона и др.)

- маленький базисный уровень подготовки студентов;

- несовершенство школьной системы оценки познаний.
Таким макаром, применение ОСПЭ в процессе овладения практи-ческими способностями является, непременно, оптимальным в преподава-нии анатомии 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3.


М. Жанаспаев, Е. Хромова, Д. Мауытова, А. Писмарева,

А. Азимбаева

Эффективность ТBL технологии в лекционном курсе медицинской дисциплины

Муниципальный мед институт (Семей)


TBL является верно определенной стратегией, которая с каждым годом больше употребляется 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 в мед образовании (1). Данная разработка позволяет одному педагогу отлично учить несколько малых групп в одной аудитории, при всем этом качество преподавания сопоставимо с обучением одной малой группы (2). Неудовлетворенность эффективностью лекционного курса в классическом 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 формате подтолкнула нас к переходу на СBL технологию чтения лекций. Но и неё, невзирая на ряд преимуществ, сохранятся один значимый недочет – невозможность вовлечь в активное обучению всю лекционную аудиторию. Поняв необходимость поменять классические 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 пути преподавания, с целью содействовать активному обучению и развитию критичного мышления через применение познаний в отличие от обычного запоминания фактов через ординарную передачу познаний от педагога к студенту, мы отважились на внедрение 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 TBL как технологии чтения лекций по травматологии и ортопедии на додипломном уровне .

^ Материалы и способы исследования:

TBL в качестве технологии чтения лекций была применена для студентов 4 курса ОМФ и 5 курса целебного и 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 педиатрического факультетов. С целью найти мировоззрение студентов о данной технологии, также оценить её эффективность в освоении конечных результатов обучения были применены последующие способы:

1. анкетирование студентов специально разработанной анкетой

2. повторное тестирование студентов на 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 определение выживаемости познаний

3. статистическая обработка приобретенных результатов.

Для определения удовлетворенности обучаемых была применена анонимная анкета, составленная на базе опросника, представленного в статье Dean X. Parmelee et al (3). Применяемая анкета состоит 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 из 13 утверждений с ответами по шкале Ликерта, ранжированными от «Полностью не согласен» (0) до «Полностью согласен» (4). Утверждения были сгруппированы в 4 категории:

(1) Полная удовлетворенность работой в команде,

(2) Воздействие команды на качество исследования,

(3) Удовлетворенность оценкой 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 других членов команды,

(4) Проф развитие.

Для повторного тестирования были применены вопросы множественного выбора A и R – типа по одной из тем практического занятия, теме лекции, прочитанной по технологии TBL и теме лекции с внедрением 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 СBL технологии. Тестирование было проведено через 2 месяца после сдачи дифференцированного зачета.

^ Результаты исследования и их обсуждение:

Мировоззрение студентов о TBL-технологии чтения лекции представлены на рис. 1.

Как видно из диаграммы 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 от 80 до 90% опрошенных были согласны с утверждениями о высочайшей эффективности данной технологии чтения лекций.

Данные анкетирования подтверждают и результаты тестирования на самих лекциях (рис. 2), где при сопоставлении оценок по личным и групповым тестам 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 можно узреть их улучшение от лекции к лекции, что свидетельствует о повышении мотивации студентов к подготовке к лекции.
Рис. 1. Результаты анкетирования студентов

Оценка за групповой тест всегда выше персональной, что указывает положительное воздействие 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 команды на конечные результаты обучения.
Рис. 2. Результаты личного и группового тестов

Для сопоставления выживаемости познаний студентов (n=80) были применены испытания по теме практического занятия, по лекции с внедрением TBL, и по классической 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 лекции (case-технология).

Средняя оценка составила: по практическому занятию 44,0±4,4 (размах от 10 до 90%), лекция TBL 41,1±4,2, лекция CBL 27,1 ±3,6 (рис. 3). Таким макаром, через 3 месяца по теме занятия и лекции ТБЛ сохранилось в среднем выше 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 40% познаний и умений студентов. В то же время, выживаемость познаний по классической лекции была 27,1, что статистически достоверно было ужаснее, чем в 2-х прошлых случаях.
Рис. 3. Выживаемость познаний студентов по медицинской дисциплине

травматология

Другими словами, как 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 и подразумевали разработчики технологии TBL эффективность лекций по технологии TBL приближается к эффектив-ности практического занятия.

Выводы: Большая часть студентов (85%) обучавшихся по техноло-гии TBL оценили этот способ как более увлекательный и 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 действенный, чем обычная методика чтения лекций. При сопоставлении промежных и итоговых оценок по лекциям отмечается их улучшение в динамике, что свидетельствует о повышении мотивации студентов к исследованию предмета. Оценка выживаемости познаний 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 студентов показала высшую эффективность лекций по технологии TBL (приближающуюся к эффективности практического занятия) по сопоставлению с обычным методом чтения лекций. Таким макаром, разработка TBL должна рассматриваться как более продуктивный, оптимальный и действенный способ обучения 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 студентов.

Литература

 1. Seidel CL, Richards BF. Application of team learning in a medical physiology course. Acad. Med. 2001;76 (5):533–4.

 2. Britta M Thompson, et al Team-based learning at ten medical schools: twoyears late. Medical education 2011 жылғы 28-29 сәуір республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары интегрированное обучение - страница 3 2007; 41: 250–257.

 3. Parmelee DX, De Stephen D, Borges NJ. Medical students’ attitudes about team-based learning in a pre-clinical curriculum. Med. Educ. Online [serial online] 2009;14:1.
20-advantix-kamera-kotoraya-stala-izvestna-vo-vsem-mire-predislovie-k-russkomu-izdaniyu.html
20-avgusta-2012--19-iyulya-2012-kratkoe-soderzhanie-1.html
20-dogovornie-i-uslovnie-obyazatelstva-konsolidirovannij-otchet-o-finansovom-polozhenii-2-konsolidirovannij-otchet.html